Redak­tion „novinki“

Hum­boldt-Uni­ver­sität zu Berlin
Sprach- und lite­ra­tur­wis­sen­schaft­liche Fakultät
Institut für Slawistik
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Ein Gedicht: Für Elena Fanajlova

Ein Gedicht von Mari­anna Kiya­novska mit Über­set­zungen von Vik­toria Miro­nova und Susanne Frank.

***

днесь Дніпро понесе кров ворожу

у смоленське болото

і зійдуться всі баби бочаровські

двадцять шість душ живих

та ще двадцять дві ні живі ні мертві

з тою кров’ю поговорити

 

ні піску там нема ні лугу самі мочарі

та імла та знизу студений холод

 

і побачать баби бочаровські що кров німа

нічого не чує ні про кого не мовить

тільки брижі хвилясті тою кров’ю ідуть

і кулі кулясті з неї вискакують

червонопері як окуні

будять сопух у надрах

 

а в кожної баби вдома

кіл із одним горшком – посеред двора

двір із одним горшком – довкола кола

під горшком одна гнила бадилина

на горшку одна голодна дитина

(або не одна)

 

обійдуть баби бочаровські

смоленське болото

закаляють кров’ю руки ноги

і трохи голови зсередини

бо в них де кров там і пісня

і завиє баба до баби

двадцять шість душ живих

та ще двадцять дві ні живі ні мертві

і так до других півнів (але наших, вкраїнських,

бо там, при болоті, ні на мочарах ні по селах

ні півнів, ні півників не бува)

 

В таку добу із болота,

Із чорної крові

Вийде постать білосніжна

У вінці терновім.

То не вийшла русалонька

Матері шукати.

Ані втоплена причинна,

На місяць зглядати.

Не русалонька блукає:

Пімста наша ходить,

Й сама не зна (адже пімста),

Що ворогу зробить.

Кров ворожа у болоті,

Кров – у Чорнім морі.

Біла постать у скорботі,

Але з гнівом в горі.

Гніву праведного треба,

Щоб менше скучати,

Щоб усякчас, й опівночі,

Лихо звитягати.

 

побачать баби бочаровські

ту постать білу бліду

і подумають що то спішений вершник

а за ним блідий зеленавий кінь

який розкриває зів і волає: “Наблизься!”

 

і стануть баби бочаровські закаляні кров’ю

в саму трясовину заходити

вити кричати своїй Смерті а нашій пімсті казати

що їм тая кров як тридев’ята вода з тридесятого царства

якісь буряти чеченці якути мордва інгуші

(хоч мордва, тобто мокша, і ерзя — це якраз сусіднє від них болото)

і що говорити вони більше з тою кров’ю не хочуть

 

ну а пімста — як то часом з пімстою буває –

стане ходити мовчати і бабам бочаровським дивуватися

(бо ті хоч і на болоті, а всі в шубах)

 

 

Все ходить пімста, з уст ні пари.

В болотах Дніпр не гомонить:

Розбивши вітер чорні хмари

Ліг в Україні одпочить.

А з неба місяць сяє оком

Над багнами з кривавим соком,

Кругом, як в усі, все мовчить.

Аж гульк — з болота позринали

Бабів тих діти, сміючись.

«Ходімо гріться! — закричали. —

Зійшло вже сонце!» (драглі, слизь).

Зареготались нехрещені…

Скрізь над болотом галас, зик.

Орда мов ріже. Мов скажені,

Біжать до баб… Ті — нічичирк…

 

захочуть баби бочаровські похапати на руки своїх дітей

але кров принесена Дніпром у верхів’я від себе не пустить

треті півні запіють

і зімкнеться над заклятими головами смоленське болото

що пімсті й руку здіймати не треба

 

тоді сяде пімста у місячне човенце

та й обернеться перемогою

і Дніпро потече як і вічно тік

з кряжу до моря

 

а найостанніша бочаровська баба

яка спала і з усіма до болота не йшла

з лихою кров’ю не говорила

встане змучена з печі підніме дитину з горшка

наварить голодної юшки

усіма забута — та й добре

Über­set­zung ins Russische

 

***

Елене Фанайловой

днесь Днепр отнесет вражью кровь

в смоленские топи

и сойдутся все бабы бочаровские

двадцать шесть душ живых

и еще двадцать две ни живые ни мертвые

говорить с тою кровью

 

ни песка там нет ни лужка тонь да трясина

да мгла да снизу студеная зыбь

 

и увидят бабы бочаровские что кровь немая

ничего не слышит ни о ком сказу не сказывает

только рябь раскоряченная тою кровью идет

да пули выпученные из нее выпрыгивают

красноперые будто окуни

будят зловоние в недрах

 

а у каждой бабы дома

кол с одним горшком – посреди двора

двор с одним горшком – вокруг кола

под горшком один гнилой стебеленок

на горшке один голодный ребенок

(або не один)

обойдут бабы бочаровские

смоленские топи

перепачкают кровью руки ноги

и немного головы изнутри

ведь у них где кровь там и песня

и завоет баба  бабе

двадцать шесть душ живых

и еще двадцать две ни живые ни мертвые

и так до вторых петухов (але наших, вкраїнських,

бо там, при болоті, ні на мочарах ні по селах

ні півнів, ні півників не бува)

 

В этот час из черной топи

Из несытой крови

Выйдет белая фигура

Да в венце терновом.

Не русалка мать родную

Ищет среди ночи.

Не утопшая дивчина

Под луной хохочет.

И не ведьма над водою:

То расплата ходит,

И сама она не знает,

Что с ней происходит.

Месть случается однажды

И на смерть карает.

Но расплата хуже мести

Врага пресмыкает.

Вражья кровь гниет меж топи,

Стынет – в Черном море.

Белая фигура – в скорби,

С гневом в лютом горе.

Гнева праведного надо,

Чтоб меньше скучалось,

Чтобы днем и ночью всюду

Нечисть побеждалась.

 

увидят бабы бочаровские

эту фигуру белую бледную

и подумают что это спешившийся всадник

а за ним бледный же зеленоватый конь

отверзающий  зев и вопиющий: “Подойди!”

и станут бабы бочаровские перепачканные кровью

в самую топь забредать

выть кричать своей Смерти а нашей пімсті расплате отвечать

что им эта кровь как тридевятая вода из тридесятого царства

какие-то буряты чеченцы якуты мордва ингуши

(хоч мордва, тобто мокша, і ерзя — це якраз сусіднє від них болото)

и что говорить они больше с той кровью желать не желают

ну а расплата — как оно иногда с расплатой бывает –

станет ходить молчать и бабам бочаровским удивляться

(бо ті хоч і на болоті, а всі в шубах)

Расплата  как немая бродит.

В болотах мертвый Днепр, худой:

Ветр в Украине верховодит,

Развеяв тучи над водой.

Здесь – с неба месяц светит оком

Над грязью сплошь с кровавым соком,

Вокруг, как в ухе, все молчит.

Но вдруг  — из твани повсплывали,

Тех баб младенцы, хохоча –

Из недр болота, не с Днепра

Кричат: «Погреться нам пора!»

Вопят: «От скуки мы устали!

Взошло уж солнце!» Стон сыча.

Загоготала нехристь… Брезжит.

Над топью вскрики, гам, галдеж.

Бегут, Орда их словно режет,

К тем бабам… Те — молчат… Так что ж…

захотят бабы бочаровские похватать на руки своих детей

но кровь принесенная Днепром в верховья от себя не отпустит

третьи петухи пропоют

и сомкнутся над заклятыми головами смоленские топи

так что расплате и руку поднимать не надобно

и тогда сядет наша пімста расплата в лунный челнок

в місячне човенце

и превратится в победу

и Днепр потечет как и вечно тек

с кряжа к морю

а самая последняя бочаровская баба

которая спала и с остальными к болоту не шла

со злою проклятой кровью не говорила

встанет измученная с печи подномет ребенка с горшка

наварит голодной ухи

всеми забытая —  вот и ладно

von Vik­toria Mironova

Über­set­zung ins Deutsche

 

***

Für Elena Fanajlova

Heut wird der Dnjepr das Feindesblut

in die Smo­lensker Sümpfe tragen

und alle Boča­rover Weiber werden zusammenkommen

sechs­und­zwanzig lebende Seelen

und noch zwei­und­zwanzig wei­tere weder lebendig noch tot

zu spre­chen mit diesem Blut

 

keinen Sand gibt es dort, keine Wiese nur ein Moor

und Dunst und ein kaltes Strömen von unten

 

und die Boča­rover Weiber werden sehen, dass das Blut stumm ist

und nichts hört und von nie­mandem etwas erzählt

nur das vom Blut gespreizte Gekräusel im Wasser

runde Kugeln quellen aus ihm hervor

rot­flossig wie Barsche

wecken Gestank aus den Tiefen

 

jedes Weib hat zu Hause

einen Pflock mit einem Topf – mitten im Hof

einen Hof mit einem Topf – um den Pflock

unter dem Topf ein fauler Stängel

auf dem Topf ein hung­riger Bengel (oder mehr als eins)

die Boča­rover Weiber werden herumgehen

die Smo­lensker Sümpfe

werden ihre Hände und Füße mit Blut beschmieren

und ein biss­chen den Kopf von innen

Denn wo Blut ist, da ist auch ein Lied

und Weiber klagen mit Weibern

sechs­und­zwanzig leben­dige Seelen

und zwei­und­zwanzig wei­tere, weder tot noch lebendig

und so weiter bis zu den zweiten Hähnen (aber unseren, den ukrainischen

denn dort, im Sumpf, auf den Feucht­wiesen und in den Dörfern

gibt es weder Hähne, noch Fette Henne).

 

In dieser Stunde wird aus dem schwarzen Sumpf

Aus dem unge­stillten Blut

Eine weiße Gestalt auftauchen

Mit einer Dornenkrone.

Keine Meer­jung­frau

Die nach ihrer Mutter sucht mitten in der Nacht.

Keine ertrun­kene Jungfrau

die unter dem Mond lacht.

Und keine Hexe über dem Wasser:

Hier geht die Vergeltung,

Und sie selbst weiß nicht

Was mit ihr geschieht.

Die Rache geschieht ein­fach eines Tages

Und straft zu Tode.

Doch Ver­gel­tung ist schlimmer als Rache

Der Feind kriecht zu Kreuze.

Des Feindes Blut ver­fault im Sumpf,

Erstarrt – im Schwarzen Meer.

Die weiße Gestalt – in Trauer,

Mit Zorn im grim­migen Kummer.

Gerechter Zorn ist vonnöten,

damit weniger gelitten wird,

Damit Tag und Nacht überall

Das Böse besiegt wird.

 

die Boča­rover Weiber werden erblicken

die blasse bleiche Gestalt

und denken, es sei ein eiliger Reiter

und hinter ihm ein fahles grün­li­ches Pferd

das seinen Schlund öffnet und wie­hert: “Komm her!”

und die Boča­rover Weiber, blutüberströmt,

werden tief hin­ein­ziehen in den Sumpf

heulen und weh­klagen über ihren Tod und um der Ver­gel­tung zu antworten

dass dieses Blut wie Zau­ber­wasser aus dem Mär­chen­reich sei

irgend­welche Bur­jaten, Tsche­tschenen, Jakuten, Mordovas, Inguscheten

(obwohl Mordovas, d.h. Mok­scha, und Jerzya – das ist ja der Sumpf neben ihnen)

und dass sie mit diesem Blut nicht mehr reden wollen

und die Ver­gel­tung – wie das manchmal mit der Ver­gel­tung ist -

wird ver­stummen und sich wun­dern über die Boča­rover Weiber

(denn auch wenn sie im Sumpf sind, tragen sie alle Pelzmäntel)

Ver­gel­tung  wan­delt umher wie eine Stumme.

In den Sümpfen der tote Dnjepr, elend:

Der Wind führt die Ukraine,

Ver­weht die Wolken über dem Wasser.

Hier – vom Himmel fun­kelt der Mond mit seinem Auge

Über dem Schlamm voller blu­tigem Saft,

Ringsum, wie in einem Ohr, ist alles still.

Doch plötz­lich – tauchten sie auf aus dem Schlamm,

Dieser Weiber Balge, lachend –

Aus dem tiefsten Sumpf, nicht vom Dnjepr

Schreien sie: “Zeit, uns aufzuwärmen!”

Wim­mern: “Wir haben die Lan­ge­weile satt!

Die Sonne ist schon auf­ge­gangen!” Die Eule seufzt.

Gackert die Gott­lose…  Schimmert.

Über dem Sumpf Schreie, Zetern, Gezeter.

Sie eilen herbei, die Horde mordet sie buchstäblich,

Zu den Wei­bern… Sie – schweigen … Was soll’s…

die Boča­rover Weiber werden ihre Kinder auf den Arm nehmen wollen

aber das Blut, das der Dnjepr in den Ober­lauf gebracht hat, wird sie nicht loslassen

der dritte Hahn wird krähen

und die Sümpfe von Smo­lensk werden sich über den ver­fluchten Köpfen schließen

so dass die Ver­gel­tung nicht einmal die Hand zu erheben braucht

und dann wird unser Zahl­meister[1] Ver­gel­tung sich in einen mond­be­schie­nenen Kahn setzen

in eine Mondfähre

und wird sich in einen Sieg verwandeln

und der Dnjepr wird fließen, wie er immer geflossen ist

vom Gebirgs­kamm zum Meer

und das aller­letzte Boča­rover Weib

die geschlafen hat und nicht mit den anderen zum Sumpf gegangen war

nicht mit bösem ver­fluchtem Blut gespro­chen hat

wird erschöpft auf­stehen vom Herd

das Kind vom Topf nehmen

wird kochen eine dünne Fischsuppe

von allen ver­gessen – das ist in Ord­nung so.

[1] Meta­pher für „Tod“ im Volksglauben

von Susanne Frank

Das Bei­trags­bild ist von Eli­sa­beth Bauer und bildet mit den anderen Bei­trägen des Ukraine-Spe­zials eine Ein­heit in Form der Foto­serie “Ukrai­ni­sches Berlin: Die Stadt als gelb-blauer Sym­bol­raum”.